วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สาระการเรียนรู้แกนกลาง: 1.การสื่อสารข้อมูลคือการเเลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารจากผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับ 2.พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
  3.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  5.เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  6.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดที่2 อธิบายหลักและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง:1กระบวนการเทคโนโลยีสาระสนเทศเช่น การรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การประมวลผลเพื่อให้ได้สาระสนเทศที่ดำเนินมาใช้ในการตัดสินใจการเผยแพร่สาระสนเทศ
2.กาแก้ปัญหาเทคโนโลยีสาระสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสาระสนเทศมาช่วย
3.การใช้คอมพิวเตอร์ในการเเก้ปัญหาทำได้โดยการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ หรือการเขียนโปรแกรม
4.วิธีการแก้ปัญหามีขั้นตอน ดังนี้
- วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
-การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน
-การดำเนินการแก้ปัญหา
-การตรวจสอบปรับปรุง
ตัวชี้วัที่ 3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 1:ความหมายและพัฒนาการทางอินเทอร์เน็ต
  2:การใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น
  - อีเมล
  -blog
  -การโอนแฟ้มข้อมูล
  -การสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล(search engine)
  -การสนทนาบนเครือข่าย
  3.คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
  -ผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตกับสังคม
  -มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต
 ตัวชี้วัดที่ 4 ใช้ซอฟแวร์ในการทำงาน
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง </strong>:1:ซอฟแวร์